Gebruiksvoorwaarden voor ViStart

De firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder, Duitsland), als licentiegever („Viessmann“ of „licentiegever“) staat u, de licentienemer, het gebruik van de Viessmann ViStart toepassing per link of als app („ViStart“) in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden toe. ViStart richt zich uitsluitend tot ondernemers. Met de installatie van de app verzekert u, gespecialiseerd ambachtsman voor sanitair, verwarming en ventilatie te zijn. Deze gebruiksvoorwaarden richten zich uitsluitend tot ondernemers. Ondernemer is een natuurlijk - of rechtspersoon of een rechtsbekwame personenvennootschap die bij uitvoering van een rechtshandeling zodanig handelt, dat zij haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent (§ 14 lid 1 BGB, Duits Burgerlijk Wetboek).

§ 1  Geldigheidsgebied

 1. Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor ViStart Het gebruik van ViStart is gratis. 
 2. Het gebruik van ViStart vereist een registratie. De licentiegever is te allen tijde gerechtigd, gratis aangeboden diensten stop te zetten, voor zover hij de licentienemer niet iets anders toegezegd heeft.

§ 2  Updates

 1. De licentiegever stelt updates voor ViStart voor de installatie ter beschikking om de veiligheid van ViStart te garanderen, om met een wijziging van de functies van installaties rekening te houden, om eventuele fouten te verhelpen en om ViStart aan de progressieve technische ontwikkeling aan te passen. Gebruikt de licentienemer ViStart als app, zal hij op zijn minst updates, die voor de veiligheid van ViStart dienen en dienovereenkomstig gemarkeerd zijn, zonder enig uitstel installeren.
 2. De licentiegever kan de functionele reikwijdte van ViStart aanpassen, voor zover de functionaliteit hierdoor niet substantieel beperkt wordt. De licentiegever kondigt de licentienemer dergelijke aanpassingen vooraf aan. De licentiegever adviseert, alle updates steeds tijdig te installeren. 
 3. De licentienemer accepteert dat de licentiegever altijd alleen voor de actuele stand van ViStart zorgt. 
 4. Worden er updates door de licentienemer ook niet binnen 2 weken na een reminder in ViStart en aan het e-mailadres van de licentienemer geïnstalleerd, dan kan de licentiegever deze overeenkomst opzeggen en het bijhorende gebruikersaccount schrappen.
 5. De via ViStart ter beschikking gestelde diensten zijn vrij van fouten indien ze de functies vervullen die in de actueel geldende productbeschrijving van ViStart inbegrepen zijn of afzonderlijk overeengekomen werden. De licentiegever garandeert niet dat de functies van ViStart aan de door de licentienemer gestelde eisen voldoen, voor zover niet contractueel iets anders overeengekomen is.
 6. De licentiegever zal gerapporteerde fouten in de vorm van een update voor ViStart verhelpen, voor zover een gerapporteerde fout reproduceerbaar is. De licentienemer dient fouten voldoende te beschrijven. Vertonen de door de licentiegever ter beschikking gestelde diensten een fout, dan wordt de fout door de licentiegever binnen een redelijke termijn door verbetering van de werking van ViStart verholpen, voor zover de met de verbetering gepaard gaande kosten verantwoord zijn. Levert de verbetering geen succes op, dan is de licentienemer alleen gerechtigd, de overeenkomst op te zeggen.
 7. Foutmeldingen conform bovenstaande alinea dienen de licentiegever zo tijdig mogelijk meegedeeld te worden.
 8. De licentienemer dient de licentiegever bij de identificatie van een fout redelijkerwijs, bijvoorbeeld door afdrukken op papier of systeembeschrijvingen, te ondersteunen.
 9. Van een recht van de licentienemer op updates ter uitbreiding van de functies is geen sprake.

§ 3  Gebruiksrechten

 1. ViStart is auteursrechtelijk beschermd. De licentiegever verleent de licentienemer geen gebruiks- en vermogensrechtelijke auteursrechten die boven het voorgeschreven gebruik voor de ingebruikname van Viessmann-apparatuur uitgaan. De omvang van het voorgeschreven gebruik blijkt uit de gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten. Elk(e) verder(e) gebruik, toepassing, wijziging en reproductie is ontoelaatbaar. 
 2. Met de registratie verleent de licentiegever de licentienemer gewone gebruiksrechten voor ViStart op hiervoor ondersteunde eindapparatuur uitsluitend voor het gebruik in verband met Viessmann-apparaten. 
 3. De licentienemer mag ViStart toepassen op elk eindapparaat dat in de actuele productfolders beschreven wordt en hier te vinden is. Voor de toepassing en het gebruik van ViStart dienen de door de licentiegever vooropgestelde systeem- en softwarevoorwaarden in de telkens actuele vorm in de productfolders nageleefd te worden. Softwareprogramma’s alsook diensten van externe fabrikanten, waarmee ViStart dient samen te werken, mogen slechts na vrijgave door de licentiegever gebruikt worden. De naleving van de systeemvoorwaarden situeert zich binnen het kader van de licentienemer, waarbinnen hij verantwoordelijk is.
 4. De licentienemer is niet gerechtigd, ViStart te bewerken of een of andere wijziging daaraan door te voeren. De broncode blijft alleen aan de licentiegever voorbehouden. De in § 69d en 6§ 9e UrhG (Duitse Auteurswet) vastgelegde bevoegdheden van de licentienemer blijven onverminderd van kracht. Voor zover de licentienemer wijzigingen aan ViStart doorvoert, bijvoorbeeld door gebruik van eigen software, is de licentiegever gerechtigd, zijn account onmiddellijk te blokkeren. Voor schade die uit een dergelijke wijziging voortvloeit, is de licentiegever niet aansprakelijk. 
 5. De licentienemer is niet bevoegd, notities over het auteursrecht, merken, informatie over de eigendom of nog andere kenmerken ter identificatie van ViStart en van de licentiegever te verwijderen of te wijzigen.
 6. De licentienemer is gerechtigd, zijn medewerkers het gebruik van ViStart toe te staan als deze als gebruikers van ViStart bij vermelding van naam, voornaam en e-mailadres geregistreerd worden en de licentienemer verzekert dat zijn medewerkers deze gebruiksvoorwaarden in acht nemen. De toekenning van nog andere gebruiksrechten is alleen aan de licentiegever voorbehouden. De licentienemer zal zijn medewerkers bovendien tot de inachtneming van de geldende wettelijke eisen op het gebied van de gegevensbescherming verplichten, op het gebied daarvan onderrichten en dit voldoende documenteren. De licentienemer is aansprakelijk voor schending van de gebruiksvoorwaarden vanwege zijn medewerkers en vanwege zichzelf en deelt de licentiegever inbreuken onmiddellijk mee. Een daarboven uitgaande overdracht van gebruiksrechten aan derden wordt niet toegestaan.

§ 4  Beschikbaarheid

De licentiegever garandeert gedurende het jaar een gemiddelde beschikbaarheid van 98,5%. Minstens zeven (7) dagen op voorhand aangekondigde onderhoudsbeurten (gedurende het jaar gemiddeld max. 5 uur/week) worden hierbij niet aangerekend. De licentiegever levert de nodige inspanningen om onderhoudsbeurten uit te voeren op tijdstippen, waarop ViStart slechts zelden gebruikt wordt.  

§ 5  Installatie

Voor het correcte gebruik van ViStart moet ViStart geïnstalleerd worden. 

§ 6 Registratie

 1. Voor het correcte gebruik van de app is de licentienemer verplicht, zich te registreren en een gebruikersaccount aan te maken. Hierbij dient de juiste en volledige informatie over zijn identiteit, e-mailadres, eventueel klantnummer en nog andere gebruikersgegevens, zoals plaats van de installatie, geregistreerd en bij wijzigingen geactualiseerd te worden.
 2. De licentiegever kan een gebruikersaccount blokkeren indien er aanwijzingen zijn dat het gebruikersaccount niet-geautoriseerd gebruikt werd en/of als er getracht of geprobeerd wordt, vanuit het gebruikersaccount een niet-geautoriseerde toegang tot de app of tot de daarachter liggende systemen van de licentiegever te krijgen („Hacking“). De licentiegever zal in een dergelijk geval de betreffende licentienemer over zijn in het gebruikersaccount opgeslagen e-mailadres onmiddellijk op de hoogte brengen en voor hem de toegang door de aanmaak van een nieuw gebruikersaccount weer mogelijk maken, tenzij er sprake is van feiten die de veronderstelling staven dat de licentienemer geprobeerd heeft, zichzelf niet-geautoriseerd toegang tot de systemen van de licentiegever te verschaffen.

§ 7  Aansprakelijkheid

 1. Zonder enige beperking is de licentiegever aansprakelijk bij opzettelijke of grof nalatige plichtsovertredingen, de schending van leven, lichaam of gezondheid en tevens in het wettelijke kader in overeenstemming met dwingende wetten, zoals bv. conform de (Duitse) wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten of de (Duitse) wetgeving betreffende de veiligheid van producten. Bovendien is de licentiegever aansprakelijk in het kader van door hem geboden garanties.
 2. Bovendien is de licentiegever aansprakelijk bij licht nalatige schending van essentiële contractuele plichten, weliswaar beperkt tot de kenmerkend te voorziene schade. Daarbij gaat het om plichten, wier nakoming de correcte uitvoering van het contract eigenlijk pas mogelijk maakt en op wier nakoming de medecontractant regelmatig mag op vertrouwen. De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid voor het overige is uitgesloten.
 3. Voor zover een aansprakelijkheid volgens de bovenstaande bepalingen uitgesloten is, geldt dit evenzeer voor de voor vervulling en verrichting instaande assistenten van de licentiegever.
 4. De licentiegever is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door een verkeerde instelling in ViStart, waarvoor de licentiegever verantwoordelijk gesteld kan worden
 5. Gebeurtenissen, waarbij sprake is van overmacht (met inbegrip van staking, uitsluiting en dergelijke omstandigheden, voor zover ze niet te voorzien of ernstig zijn waarvoor men geen schuld treft), die het voor de licentiegever in ruime mate bemoeilijken om de door geboden diensten te leveren of dit onmogelijk maken, geven de licentiegever het recht, de nakoming van de verplichtingen met de duur van de belemmering en een redelijke aanlooptijd uit te stellen.
 6. Voor de systeemvoorwaarden wordt verwezen naar de telkens actuele productfolders die hier te vinden zijn. De licentiegever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen, in het bijzonder voor verkeerde meldingen of functies die zich door de niet-naleving van de genoemde systeemvoorwaarden voordoen.

§ 8  Hoedeplicht van de licentienemer en veiligheid

 1. De licentienemer is verplicht, vakkundig op de diensten van de licentiegever beroep te doen en met de erkende principes van de gegevensveiligheid rekening te houden. Hij is in het bijzonder verplicht, van de door de licentiegever geboden diensten geen misbruik te maken en er uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke nationale en internationale wetten en voorschriften gebruik van te maken, in het bijzonder geen rechten van derden, bijvoorbeeld persoonlijkheidsrechten, auteursrechten, merk- en naambeschermings- alsook overige commerciële octrooirechten van derden te schenden; alleen informatie of bestanden met betrekking tot eigen maatschappelijke doelen een halt toe te roepen, geen wachtwoorden/codenummers (PIN), die bijvoorbeeld met de eigen naam of geboortedag of die van verwanten overeenstemmen of voor de toegang tot andere diensten benut worden, te gebruiken, wachtwoorden/codenummers (PIN) geheim te houden resp. onmiddellijk te wijzigen of wijzigingen te laten doorvoeren indien het vermoeden bestaat dat onbevoegde derden daarvan kennis gekregen hebben en ook gegevens, die de licentienemer op ViStart uploadt, voordien met een actueel testprogramma op virussen, wormen, Trojaanse paarden en dergelijke de integriteit van bestanden en/of computerhardware en –software in negatieve zin beïnvloedende bestanddelen te controleren en alleen bestanden te uploaden die vrij van dergelijke bestanddelen zijn. Voor zover de licentiegever dergelijke gegevens of bestanddelen ontdekt, zal hij de licentienemer zonder enig uitstel daarover informeren. Voor zover door dergelijke gegevens of bestanddelen de functionaliteit of integriteit van de diensten van de licentiegever of van de faciliteiten van derden direct bedreigd wordt, kan de licentiegever dergelijke gegevens of bestanddelen ter preventie van schade ook zonder voorafgaande onderrichting van de licentienemer wissen indien de bedreiging met billijke financiële middelen en tijdsbesteding niet op een andere manier verholpen kan worden.
 2. Bestaan er aanwijzingen dat er van een gebruik in strijd met deze gebruiksvoorwaarden sprake is, dan is de licentiegever gerechtigd, bij afweging van de ernst van de inbreuk op de belangen van de licentienemer, voor de licentienemer en/of individuele medewerkers de toegang tot ViStart te blokkeren totdat de aanwijzingen ontkracht worden. De licentienemer wordt hierover geïnformeerd. Leidt dit ertoe dat de licentienemer van ViStart geen gebruik meer kan maken, dan heeft hij een buitengewoon recht van opzegging.

§ 9  Contractduur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Ze kan te allen tijde met een termijn van 1 maand tot aan het einde van de maand opgezegd worden. Onverminderd van kracht blijft de opzegging om een gewichtige reden.
 2. De licentiegever is gerechtigd, dit licentiecontract om een gewichtige reden, in het bijzonder bij ernstige veronachtzaming van deze gebruiksvoorwaarden of bij schending van de auteursrechten van de licentiegever op ViStart, op te zeggen. Bij ontvangst van de opzegging vervallen alle gebruiksrechten van de licentienemer.
 3. In minder ernstige gevallen zal de licentiegever de licentienemer als oplossing een uiterste termijn opleggen. Ingeval van herhaling is de licentiegever gerechtigd, de opzegging ook zonder termijnbepaling uit te spreken.

§ 10  Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden kunnen naar eigen goeddunken van de licentiegever in een voor de licentienemer redelijke omvang gewijzigd of aangevuld worden. In dit geval worden geregistreerde licentienemers minstens zes weken vóór inwerkingtreding van de wijziging in tekstuele vorm (bv. via het door de licentienemer aangemaakte e-mailadres of via de informatiedienst voor het product) geïnformeerd. De gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden gelden, voor zover de licentienemer vóór het tijdstip van de inwerkingtreding geen weerwoord geeft nadat de licentiegever hem uitdrukkelijk op de gevolgen van zijn stilzwijgen gewezen heeft. Geeft de licentienemer weerwoord, dan kan de licentiegever deze overeenkomst met een termijn van één maand na mededeling van de tegenspraak opzeggen.

§ 11  Gegevensbescherming

 1. In de gegevensbeschermingsverklaring van ViStart wordt beschreven, welke persoonsgegevens van de gebruikers van ViStart er in het kader van het gebruik van ViStart automatisch verzameld worden. Voor deze gegevensverwerking is Viessmann verantwoordelijk.
 2. Onder andere ter bescherming van de firma Viessmann en de met haar gelieerde ondernemingen wordt het gebruik van ViStart opgetekend. Dit wordt in de gegevensbeschermingsverklaring van ViStart gedetailleerder toegelicht.
 3. Voor zover de licentienemer persoonsgegevens van eindklanten in de app opslaat (bv. de naam of adressen van klanten), is hij daarvoor, als bedoeld in de AVG, verantwoordelijk en toetst hij zelfstandig de naleving van de richtlijnen van de AVG. De gegevens van eindklanten worden uitsluitend op het eindapparaat van de licentienemer opgeslagen. Viessmann verwerkt de gegevens van eindklanten niet.

§ 12  Slotbepalingen

 1. Zijn of worden bepaalde gebruiksbepalingen van deze overeenkomst ongeldig, dan dient in de plaats daarvan een bepaling te komen die het economische doel van de ongeldige gebruiksbepaling het meest benadert. Indien een gebruiksbepaling ongeldig is of wordt, wordt hierdoor de geldigheid van alle overige gebruiksbepalingen of overeenkomsten niet beïnvloed.
 2. Duits recht is van toepassing, exclusief rechtsgebied is Frankfurt am Main (Duitsland), voor zover het bij de licentienemer om een handelaar, een rechtspersoon of publiekrechtelijk rechtspersoon of om publiekrechtelijke activa gaat.
ViStart_TOU_DE_de Version 1.1