Duurzaamheid

Als familiebedrijf van de derde generatie neemt Viessmann zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op om de toekomst van latere generaties veilig te stellen. Hulpbronnenefficiënte en milieuvriendelijke maatregelen in het kader van duurzame ontwikkeling maken evenzeer deel uit van de ondernemingscultuur als de voortdurende verhoging van de efficiëntie over de volledige procesketen, van de toeleverancier tot de eindklant.

> Duurzaamheidsrapport (PDF 8 MB)

> Milieuverklaring (PDF 1 MB)

Nachhaltigkeitsstrategie.jpg

Duurzaamheidsstrategie

De Viessmann duurzaamheidsstrategie omvat de gehele waardecreatieketen:

- Onderzoek & ontwikkeling
- Bevoorrading
- Productie
- Distributie
- Logistiek
- Productgebruik
- Opwerking & recycling

Stuurgroep en werkterreinen

Het zwaartepunt van de duurzaamheidsstrategie van Viessmann zijn de processen die onmiddellijk verband houden met de productlevenscyclus (zie grafiek). Maar daarnaast wordt ook rekening gehouden met ecologische aspecten zoals energie- en materiaalefficiëntie, emissiewaarden en biodiversiteit, en met sociale thema's zoals personeelsstructuur, arbeids- en gezondheidsbescherming, kwalificatie en tevredenheid van de werknemers.

Door de activiteitsdomeinen op te splitsen in vier werkterreinen, wordt de volledigheid van de analyse gewaarborgd:

- Strategie & controlling
- Producten & processen
- Hulpbronnen & infrastructuur
- Werknemers & werkomgeving

Alle activiteiten worden gecoördineerd door een stuurgroep, die taken delegeert aan de werkterreinen en hun resultaten samenvoegt. De stuurgroep rapporteert aan de raad van bestuur en bereidt beslissingen voor.

Duurzaamheid in twee fasen

De operationele uitvoering van de duurzaamheidsstrategie vindt plaats in twee fasen:

In de eerste fase wordt een uitgebreide inventarisatie doorgevoerd. Hiervoor wordt aan de hand van kencijfers de werkelijke toestand beschreven in alle relevante activiteitsdomeinen. Ook een uitgebreide analyse van de noden en eisen van de voornaamste belangengroepen (stakeholders), zoals klanten, leveranciers, medewerkers, overheidsinstanties, gemeenten, verenigingen en bonden, maakt deel uit van de analyse van de reële toestand.

In de tweede fase worden eerst de resultaten van de inventarisatie samengevat en beoordeeld. Daarna worden normen vastgelegd of aangepast als richtlijn voor de hele onderneming. Voor de belangrijke kengetallen (kernindicatoren) worden doelen met termijnen vastgesteld en overgemaakt aan de verantwoordelijken in de dochterondernemingen van de groep.

pdca-zyklus.jpg

PDCA-cyclus

Alle activiteiten die betrekking hebben op duurzaamheid, worden gecoördineerd door de stuurgroep, die aan de raad van bestuur rapporteert.

Een controlling-systeem zorgt ervoor dat het halen van de doelen wordt opgevolgd en feedback wordt gevraagd. Zo ontstaat uit doelstelling (Plan), uitvoering van maatregelen (Do), controle en feedback (Check) en afleiding van nieuwe doelen (Act) een continu proces ('PDCA-cyclus') dat leidt tot een verbetering van de duurzaamheid van alle producten en processen in de onderneming.

Alliantie voor duurzaamheid

Voor het grote publiek heeft Viessmann het onlineforum 'Alliantie voor duurzaamheid' opgericht. De homepage verzamelt en bundelt informatie over duurzaam bouwen, wonen en renoveren, die tot nog toe slechts onvolledig of in een complexe vorm beschikbaar was.

Het langetermijndoel van de Alliantie voor duurzaamheid bestaat er enerzijds uit een duurzame omgang met de natuurlijke hulpbronnen en anderzijds een CO2-neutrale gebouwvoorziening te bereiken. Duurzaamheid moet deel uitmaken van de dagelijkse realiteit en daar verankerd worden.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png
energiezentrale.jpg

Efficiëntie Plus – Energie-efficiëntie in de praktijk

Efficiënt energieverbruik loont

Als een van de internationaal toonaangevende fabrikanten van intelligente, comfortabele en efficiënte systemen voor warmte, stoom, koude en gedecentraliseerde stroomverzorging biedt Viessmann zijn klanten innovatieve producten, die door topkwaliteit, energie-efficiëntie en duurzaamheidheid overtuigen. Met Viessmann techniek kunnen de energie- en klimaatpolitieke doelen voor 2050 reeds nu al bereikt worden.

Meer dan 40 jaar geleden werd op de hoofdvestiging in Allendorf (Eder) begonnen met een energie- en brandstofbesparende productie. Door voortdurende besparingen en toename van efficiëntie worden sindsdien talrijke mijlpalen bereikt.

Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg

Viessmann is lid van de "Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der deutschen Wirtschaft" (Duitse vereniging voor klimaatbescherming en energie-efficiëntie)

Viessmann is een van de in totaal 15 ondernemingen die lid zijn van de "Klimaschutzgruppe der deutschen Wirtschaft". Federaal ministerie voor milieu, het federale ministerie voor milieu en DIHK hebben het Partnerschap 2009 in het leven geroepen – met voorlopig vier stichtende ondernemingen. Naast Viessmann werden Berolina Schriftbild GmbH, EBM-Papst Mulfingen GmbH en Prinovis GmbH door de initiatiefnemers als voorbeelden gekozen op het vlak van energie-efficiëntie en klimaatbescherming.

De aangesloten ondernemingen moeten aan strenge criteria voldoen. Zo is het absoluut noodzakelijk dat klimaatbescherming en energie-efficiëntie deel uitmaken van het ondernemingsbeleid en dat de prestaties regelmatig openbaar worden meegedeeld. Daarnaast moeten verbruiksgegevens en emissiewaarden van broeikasgassen systematisch worden geregistreerd en in een balans worden weergegeven, en moeten klimaatbescherming en energie-efficiëntie geïntegreerd zijn in het opleidingsaanbod van de onderneming.

Dit partnerschap voor klimaatbescherming, energie-efficiëntie en innovatie heeft tot doel de in de onderneming aanwezige mogelijkheden voor klimaatbescherming en energie-efficiëntie te ontsluiten. Daarnaast moet het gebruik van innovatieve technologieën om deze mogelijkheden in de bedrijfspraktijk te benutten, krachtig worden aangemoedigd, en moeten er voorwaarden worden geschapen die ervoor zorgen dat de doelstellingen inzake klimaatbescherming en verbetering van de energie-efficiëntie op een aanvaardbare wijze worden bereikt.

Meer informatie over de klimaatbeschermingsgroep vindt u op: