Verklaring gegevensbescherming

Laatste aanpassing op 2 januari 2024

Basisinformatie

Wij,  Viessmann Climate Solutions SE   (hierna "Viessmann" of "wij"), onderdeel van onderdeel van  Carrier Global Corporation, verklaren de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus te nemen en de regels van de geldende wetten op de gegevensbescherming strikt na te leven. Het gaat met name om de  basisverordening inzake gegevensbescherming (hierna "GDPR of General Data  Protection Regulation " genoemd), Verordening (EU) nr. 2016/679 van het  Europees Parlement en de Raad.

Persoonlijke  gegevens worden verzameld op onze websites en bij het gebruik van onze apps en  diensten alleen voor zover nodig en verwerkt voor het specifieke doel.  Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk identificeren of andere aan u gekoppelde gegevens.

Verantwoordelijke  instantie in de zin van de wet inzake gegevensbescherming/GDPR:

Viessmann nederland b.v., gevestigd te, Lisbaan 8, 2908 LN  Capelle aan den IJssel, ingeschreven in de Kamer van Koophandel: KvK 24157942
E-mail:  dataprotection@viessmann.nl
Telefoon: 010-458444

Verwerking binnen Viessmann Climate Solutions

De  verzamelde gegevens worden verwerkt of doorgegeven aan andere bedrijven van Viessmann Climate Solutions SE, aan gespecialiseerde dataverwerkers waarmee Viessmann Nederland  samenwerkt.  

Doorgifte naar andere landen

De bedrijven van Viessmann Climate Solutions SE verwerken en sturen de door u verstrekte  gegevens door naar   locaties in  Duitsland, de Euopese Unie en derde landen (waaronder de VS) die een passend  niveau van gegevensbescherming hebben conform artikel 45 GDPR of passende garanties bieden conform artikel 46 van GDPR.

Toepassingsgebied  van de gegevensbeschermingsverklaring

De volgende  verklaring geeft u een overzicht van hoe wij gegevensbescherming garanderen,  welke gegevens voor welk doel en op welke wettelijke basis worden verzameld en  verwerkt. Dit geldt in principe voor alle websites en apps waarvoor Viessmann  verantwoordelijk is. Indien websites en apps van Viessmann afwijken van deze  principes van dataverwerking of deze aanvullen met eigen principes, dan wordt  dit op passende wijze op de betreffende websites of in de apps aangegeven.

Dit  privacybeleid bestaat uit vijf delen:

Voor de  particuliere gebruikers van de Viessmann-diensten geldt het eerste deel: voorschriften  voor particuliere gebruikers, het tweede deel (voorschriften voor zakelijke  gebruikers) is van toepassing op zakelijke gebruikers van Viessmann-diensten,  het derde deel (regels voor aanvragers) is van toepassing op de particuliere  gebruikers van de Viessmann-diensten met betrekking tot opdrachten. Het vierde  deel (algemene informatie en voorschriften voor Viessmann-websites en -apps)  geldt voor alle gebruikers van Viessmann-diensten of websites en apps. Het vijfde deel (informatie over de rechten van  betrokkenen) is van toepassing op alle gebruikers van wie de gegevens onder het  gegevensbeschermingsrecht vallen, maar niet op rechtspersonen.

Bovendien  kunnen onze websites links bevatten naar websites van andere aanbieders waarop  deze verklaring inzake gegevensbescherming niet van toepassing is.

I.  Voorschriften voor particuliere gebruikers

Dit deel  van de privacyverklaring geldt voor particuliere gebruikers van Viessmann  Services. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op  uw toestemming voor deze gegevensbeschermingsverklaring als toelating (= opt  in).

Gebruik  en verificatie van persoonsgegevens

Hieronder  vindt u enkele van de persoonlijke gegevens die u verstrekt:

Voornaam, naam, adres (postcode, gemeente, straat –en huisnummer,  eventueel installatie-adres), geboortedaum, geslacht, telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer,  land, betalingsinformatie (bankrekeningnummer), installateur, productbenaming  en serienummer product

Als u ons  persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we deze om uw vragen te beantwoorden, uw adviesverzoek te verwerken en uit te voeren, voor technische  administratie, voor inlogactiviteiten en de diensten die worden aangeboden op  de respectievelijke websites of apps. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6,  lid 1, onder b) van de GDPR. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het  gebruik van de door u verstrekte gegevens herroepen.

Neem  hiervoor contact op met:  dataprotection@viessmann.nl, onder vermelding van de gebruikte  dienst(en) indien mogelijk.

Viessmann  neemt telefonisch contact met u op

Als u  akkoord bent gegaan met onze privacyverklaring en ons bij het indienen van een  consultatieverzoek (offerteaanvraag, contactopname,..) uw telefoonnummer hebt  gegeven, nemen wij of een installateur/partner telefonisch contact met u om de  juistheid van uw informatie te controleren en uw project te bespreken.

Informatie  over de overdracht van uw gegevens en evaluatie

Indien u  akkoord bent gegaan met onze privacyverklaring en bij het indienen van een  consultatieverzoek uw e-mailadres aan ons hebt verstrekt, zullen wij u via onze  service per e-mail informeren over de actuele stand van zaken van uw adviesverzoek.  Wij sturen u onder andere een bericht met de contactgegevens van de bemiddelde  gespecialiseerde partner/installateur en, na uw advies, een gelegenheid om dit   gespecialiseerde bedrijf te evalueren. Als u uw e-mailadres niet invult wanneer  u om gespecialiseerd advies vraagt, kunnen wij u geen gespecialiseerde dienst  verlenen.

Doorgifte  van persoonsgegevens

Voor het  verlenen van de dienst van een gespecialiseerde adviesvraag of gespecialiseerde  installatie voor het advies en/of de aankoop, het onderhoud of de reparatie van  een verwarmingssysteem of een ander product uit het Viessmann assortiment geven  wij de door u met uw toestemming ingevoerde persoonlijke gegevens door aan  externe gespecialiseerde installatiebedrijven, die met ons als partner  samenwerken en in uw regio actief zijn.

Deze  gespecialiseerde partner zal gevraagd worden om binnen een bepaalde termijn  contact met u op te nemen om het door u gevraagde specialistische advies en/of  offerte te kunnen verstrekken. Het gespecialiseerde bedrijf neemt hiervoor  contact met u op via e-mail en/of telefoon.

Verdere  verwerking en verwijdering van uw gegevens

Bovendien  worden uw gegevens niet doorgegeven of verkocht aan derden, d.w.z. personen of  bedrijven die niet tot Viessmann Climate Solutions SE behoren en niet tot de hierboven  vermelde lijst behoren. Opgeslagen persoonlijke gegevens worden gewist als u uw  toestemming voor de opslag intrekt, als de gegevens niet langer nodig zijn voor  het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere  wettelijke redenen niet is toegestaan.

Reclame  en toestemming voor reclame

Viessmann Nederland b.v., Viessmann Climate Solutions SE, of één van de dataverwerkers  van Viessmann Nederland zullen u per e-mail, post of telefoon informeren over producten  en diensten van Viessmann als u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om  uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden te gebruiken.

Dit gebeurt  door het vakje actief aan te vinken naast de vermelding "Ja, Viessmann kan  mijn e-mailadres en/of telefoonnummer gebruiken om mij op de hoogte te houden  van de nieuwste producten en diensten. Ik maak ook hiervan gebruik om zowel  kritiek als lof te uiten via markt- en opinieonderzoek. Ik kan deze toestemming  te allen tijde met toekomstige ingang intrekken. Let op: De tekst die wordt  weergegeven op de respectieve website/app kan een lijst van verschillende  bedrijven zijn afhankelijk van of ze betrokken zijn bij uw aanvraag.

Als u ons  uw toestemming voor een dergelijk gebruik hebt gegeven, maar in de toekomst  geen reclame of enquêtes van Viessmann meer wilt ontvangen, kunt u uw  toestemming te allen tijde en in de toekomst herroepen. Uw gegevens worden dan  verwijderd of, als ze nog steeds nodig zijn voor facturering en boekhoudkundige  doeleinden, opgeslagen voor deze doeleinden. Stuur een e-mail naar: dataprotection@viessmann.nl.

Gebruik  van persoonsgegevens bij aanmelding voor de e-mailnieuwsbrief

Als u zich  op de websites van Viessmann of in de Viessmann Apps aanmeldt voor een van onze  nieuwsbrieven, wordt uw e-mailadres gebruikt voor informatie- en  reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor deze nieuwsbrief. Wanneer u zich  registreert voor de nieuwsbrief, slaan wij uw e-mailadres, uw IP-adres en de  datum van registratie op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs in het geval  dat een derde misbruik maakt van een e-mailadres en zich registreert voor het  ontvangen van de nieuwsbrief zonder medeweten van de geautoriseerde partij.

U kunt uw  toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde voor de toekomst  intrekken. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich  te allen tijde afmelden van onze mailinglijst door te klikken op de afmeldlink  in de nieuwsbrief of een e-mail te sturen naar:  dataprotection@viessmann.nl.

Gebruik  van persoonsgegevens via het contactformulier

Als u ons  via een van onze contactformulieren vragen stuurt, worden uw gegevens uit het  aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, bij  ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag en bij  vervolgvragen over hetzelfde onderwerp. Deze gegevens worden niet doorgegeven  aan derden, tenzij aan de hierboven omschreven dataverwerkers van Viessmann nederland
of externe gespecialiseerde installatiebedrijven in het kader van een opdracht.  U kunt uw toestemming voor het gebruik van de via het contactformulier
verstrekte gegevens te allen tijde intrekken. Neem contact op met:  dataprotection@viessmann.nl

Dit zijn de  redelijke termijnen die wij aannemen per type opdracht

Gebruik van persoonsgegevens voor registratie voor evenementen of informatiebezoeken

Op sommige  pagina's van onze website heeft u de mogelijkheid persoonlijke gegevens in te  voeren om u in te schrijven voor informatiebezoeken, trainingen of evenementen  van Viessmann. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken om uw aanvraag te  verwerken en bevestigings e-mails te sturen.

Aan het  einde van het event worden de gegevens opgeslagen, bijvoorbeeld om het event of  het bezoek te evalueren. Deze gegevens zullen uiterlijk na 6 maanden gewist  worden, tenzij er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die het tegendeel  bewijzen, zoals professionele bewijzen, entertainment, kosten, enz.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van de  tijdens de registratie verstrekte gegevens tot aan de start van het evenement  intrekken. Neem contact op met: info-nl@viessmann.com

II. Voorzieningen voor zakelijke gebruikers

Dit deel  van de voorschriften voor de bescherming van gegevens geldt alleen voor  zakelijke gebruikers zoals installateurs, bouwbedrijven, industriële bedrijven,  gemeenten, commerciële bedrijven, planners, architecten etc. en alleen voor  zover deze persoonlijke gegevens ter beschikking stellen van contactpersonen op  onze websites en in onze apps.

Persoonlijke  gegevens worden door Viessmann voor de volgende doeleinden verzameld en  verwerkt: nieuwsbrieven, opvolging van  vragen van klanten, opvolging naar vragende klanten, opname in Viessmann tools/zoekmotoren om contactgegevens van gespecialiseerde bedrijven te communiceren  (bv. zoeken naar gespecialiseerde partners op www.viessmann.nl

Voor zover  u ons persoonlijke gegevens ter beschikking heeft gesteld, gebruiken wij deze  uitsluitend voor de beantwoording van uw vragen, voor de afhandeling van met u gesloten  contracten, voor de technische administratie, voor inlogactiviteiten en de  diensten die beschikbaar zijn gesteld binnen de respectievelijke internettoepassingen  of apps.

Opgeslagen  persoonlijke gegevens worden gewist als u uw toestemming voor de opslag  intrekt, als deze niet langer nodig is voor het doel waarvoor ze zijn  opgeslagen of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet is  toegestaan. Neem contact op met info-nl@viessmann.com. Uw gegevens zullen dan  worden verwijderd of, indien het nog steeds noodzakelijk is voor verificatie,  facturatie en/of boekhoudkundige doeleinden, worden opgeslagen voor deze  doeleinden.

III. Bepalingen  voor aanvragers

Dit deel  van de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing  op sollicitanten voor personeelsadvertenties van Viessmann nederland of vanderden aan wie Viessmann een platform of, in voorkomend geval, een partnerprogramma  voor vacatureadvertenties / stage ter beschikking stelt. Dit geldt alleen voor  zover deze sollicitanten in het kader van de sollicitatieprocedure
persoonsgegevens aan Viessmann verstrekken, bijvoorbeeld op papier, per e-mail,  contactformulieren met bijlagen of portalen van Viessmann of het gebruik van  elektronische job exchanges van derden in overeenstemming met de vereiste  inhoud, ook in overeenstemming met andere regionale wettelijke vereisten. Op  papier ingediende aanvraagdocumenten worden gescand en opgeslagen in onze
systemen, het papier wordt vervolgens afgevoerd in overeenstemming met de  wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij  gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de verwerking van uw aanvraag en  op basis van uw toestemming voor deze verklaring inzake gegevensbescherming. De  toegang tot uw gegevens is beperkt tot de personeelsverantwoordelijken van  Viessmann Nederland, alsmede leidinggevenden of andere medewerkers in wier  toepassingsdomein de vacature wordt gepubliceerd.

Het wissen  van de opgeslagen persoonsgegevens van de sollicitant vindt automatisch plaats  ten vroegste na 4, maar uiterlijk na 6 maanden, te rekenen vanaf het moment  waarop de sollicitant werd geïnformeerd dat de functie niet door hem wordt  vervuld en dat er geen verdere wettelijke vereisten zijn die het tegendeel  bewijzen. De termijn is gebaseerd op de bepalingen van de wet inzake algemene  gelijkheid. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming op ons verzoek blijven uw  gegevens opgeslagen in ons systeem om in aanmerking te komen voor toekomstige  andere vacatures.

Als u ons  sollicitatieformulieren op papier toestuurt zonder verwijzing naar vacatures in  onze elektronische formaten, bijvoorbeeld als spontane sollicitatie, ontvangt u  een samenvatting van deze gegevensbeschermingsverklaring met een bevestiging  van ontvangst van uw brief, of uiterlijk als wij deze afwijzen.  

IV. Algemene informatie en voorschriften voor Viessmann-websites en -apps

Deze  bepalingen gelden naast de bepalingen voor particuliere gebruikers en de bepalingen voor zakelijke gebruikers voor de websites en apps van Viessmann.  Sommige van onze apps hebben hun eigen aanvullende privacyverklaringen.  

Gegevensverwerking door onze internetpagina's te openen en onze apps te gebruiken

Viessmann  verzamelt en slaat automatisch informatie op in de serverlogbestanden die uw  browser of app naar ons doorstuurt. Viessmann kan deze gegevens niet aan  individuele personen toewijzen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met  andere gegevensbronnen. Deze zijn: browsertype/ -versie, gebruikt besturingssysteem,  referrer URL (de eerder bezochte pagina), hostname van de toegangscomputer  (IP-adres), tijdstip van de de serveraanvraag. Bij Viessmann kunnen deze  gegevens niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Deze gegevens worden  niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De gegevens worden alleen  gebruikt voor interne statistische evaluatie.

Gegevensverwerking voor toegang tot onze websites en applicaties -  “Viessmann Account”

Viessmann gebruikt naast de klassieke login-functies (bijv. user-ID en wachtwoord) een centraal identiteits- en toegangsmanagementsysteem ("IAM") voor het verlenen, wijzigen en wissen van toegang en toegangsautorisaties voor websites en applicaties die niet openbaar of niet vrij toegankelijk zijn. Daartoe zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • E-mail adres
 • Wachtwoord
 • Gebruikte website/toepassing met laatste tijdstempel
 • Rol(len) van de gebruiker
 • Tijdstempel van laatste succesvolle login
 • Voornaam, achternaam en andere gegevens (afhankelijk van de gebruikte website/app)
 • Mobiele telefoon/telefoonnummer (voor 2-factor authenticatie)

Bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Creatie van een "Viessmann account"
 • Creatie en beheer van toegangsrechten voor applicaties en websites
 • Creatie en beheer van rolgebaseerde toegangsrechten in toepassingen en websites
 • Het controleren en tonen van autorisaties door/voor de respectievelijke verantwoordelijke functies van de verschillende websites en applicaties bij Viessmann
 • Mededeling van informatie over de gebruikte website en toepassing (bv. wijzigingen, foutmeldingen, vernieuwingen, enz.)
 • Creatie en gebruik van geaggregeerde ("geanonimiseerde") kengetallen over het gebruik van websites en toepassingen    

Afhankelijk van de gebruikte website of APP wordt in de volgende gevallen toestemming verleend om uw persoonsgegevens te verwerken

 • De uitvoering van een contract met u in overeenstemming met Art. 6, alinea 1 lit. b, waarvan het doel ook het gebruik van de websites of toepassingen van Viessmann omvat,  
 • uw toestemming in overeenstemming met de GDPR. 6 lid 1 lit. a indien u daar uitdrukkelijk om wordt verzocht  
 • of  in ons rechtmatig belang overeenkomstig de GDPR. 6, lid 1, onder f).  

Laatstgenoemde machtiging staat de verwerking van persoonsgegevens toe in het kader van het "gerechtvaardigd belang" van de voor de verwerking verantwoordelijke, voor zover uw rechten, vrijheden of fundamentele belangen niet prevaleren. Ons legitiem belang is het efficiënte beheer van de toegangs- en raadplegingsrechten en de bescherming van de websites en toepassingen en de daarin verwerkte gegevens tegen ongeoorloofd gebruik (bv. openbaarmaking, wijziging, schrapping). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking indien er redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie en die zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens. Een e-mail aan de functionaris voor gegevensbescherming is hiervoor voldoende. Alvorens bezwaar te maken, dient u na te gaan of u de gebruikersaccount niet zelf kunt verwijderen. Sommige gebruikersrollen, met name die op basis van toestemming, bieden u ook de mogelijkheid om uw persoonsgegevens zelf te wissen in het kader van selfservice.
In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om bijkomende conclusies over u te trekken of om profielen op te stellen.

De bovengenoemde gegevens worden automatisch gewist of, in het geval van gebruik voor statistische doeleinden, geanonimiseerd indien uw gebruikersaccount langer dan 360 dagen inactief is (laatste succesvolle login of gebruik van de website of APP). U zult vóór het verstrijken van deze termijn de desbetreffende informatie van ons ontvangen. Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens langer te bewaren indien dit om wettelijke of contractuele redenen vereist is of indien er feiten zijn die wijzen op de mogelijkheid van ongeoorloofde toegang.

Linken  naar externe websites

Deze  privacyverklaring geldt uitsluitend voor de websites en apps van Viessmann.  Deze kunnen links bevatten naar websites van derden. Deze  gegevensbeschermingsverklaring omvat dit niet. Om het aanbod te bekijken van  een derde partij, raden wij u aan ook het privacybeleid van deze derde partij  aandachtig te lezen.

Cookies  en het gebruik van analyse-instrumenten

Viessmann  maakt op verschillende plaatsen op haar websites en in haar apps gebruik van  zogenaamde cookies. Ze dienen om onze website gebruikersvriendelijker,  effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw  computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. De meeste cookies  die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden
automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Cookies veroorzaken geen  schade aan uw computer en bevatten geen virussen.

Viessmann gebruikt hiervoor ook analyse-tools, zoals webtrends of Google Tag Manager (Firebase). De verstrekte en gebruikte gegevens worden volledig anoniem verzameld en opgeslagen. Deze gegevens kunnen ook buiten Duitsland of de Europese Unie worden opgeslagen.

Bij de  implementatie en het gebruik van analyse-instrumenten en traceertechnologieën  anonimiseren wij persoonlijke gegevens zo snel mogelijk, hetzij van de kant van  de aanbieder, gereguleerd doorpassende contracten, hetzij in het kader van ons eerste gebruik, zodat het recht op informatie van uw kant niet kan worden uitgeoefend voor alle hieronder vermelde technologieën.

  

Cookies van derden

Viessmann  maakt gebruik van een aantal reclamepartners die het internetaanbod en de  websites voor u interessanter maken. Daarom worden cookies van partnerbedrijven  ook op uw harde schijf opgeslagen wanneer u de websites bezoekt. Dit zijn  tijdelijke/permanente cookies die na de opgegeven tijd automatisch worden  verwijderd. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 14 dagen tot 10  jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en na de opgegeven tijd gewist. De  cookies van onze partnerbedrijven bevatten ook alleen pseudonieme, meestal  zelfs anonieme gegevens. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens over welke producten u  hebt bekeken, of er iets is gekocht, welke producten zijn doorzocht, enzovoort.

Sommige van onze reclamepartners verzamelen  informatie over welke pagina's u eerder hebt bezocht of in welke producten u  geïnteresseerd bent geweest, bijvoorbeeld om u de reclame te kunnen tonen die  het beste bij uw interesses past. Deze pseudonieme gegevens worden nooit  gecombineerd met uw persoonlijke gegevens. Hun enige doel is om onze  reclamepartners in staat te stellen om u aan te spreken met reclame die  eigenlijk interessant voor u zou kunnen zijn.  

Re-targeting  technologieën

Onze websites  maken gebruik van zogenaamde re-targeting technologieën. Wij gebruiken deze  technologieën om onze website voor u interessanter te maken. Deze technologie  maakt het mogelijk om internetgebruikers die al geïnteresseerd zijn in ons  aanbod en onze producten aan te spreken met reclame op de websites van onze  partners. We zijn ervan overtuigd dat de invoeging van gepersonaliseerde, op  interesse gebaseerde reclame is over het algemeen interessanter voor  internetgebruikers dan reclame die niet beschikt over een dergelijke  persoonlijke verwijzing. De opname van dit reclamemateriaal op de pagina's van  onze partners is gebaseerd op een cookie-technologie en een analyse van het  eerdere gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame is volledig anoniem. Er worden  geen gebruikersprofielen samengevoegd   met uw persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van onze site geeft u toestemming voor het gebruik van zogenaamde cookies en daarmee voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gebruikersgegevens. Bovendien worden uw gegevens ook na het einde van de browsersessie in cookies opgeslagen, zodat ze bijvoorbeeld bij een volgend bezoek aan de website weer kunnen worden opgevraagd. U kunt deze toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken door in de instellingen van uw browser cookies te weigeren.    

U vindt uw huidige instellingen op de pagina die u gebruikt en daar in de voettekst "Cookie & Tracking".

  

V. Informatie over de rechten van betrokkenen

Dit deel van de gegevensbeschermingsverklaring bevat aanvullende informatie over de   wijze waarop u uw rechten als betrokkene tegenover Viessmann kunt uitoefenen.  

uw identiteit

Om de rechten  van de betrokken in het kader van de GDPR te respecteren, kan het nodig zijn  dat Viessmann om bijkomende informatie vraagt om uw identiteit te bewijzen in het  geval van persoonsgegevens verzameld op basis van contractuele relaties op  basis van een aselecte steekproef of in geval van gerechtvaardigde twijfel. Dit  is met name het geval wanneer een verzoek om informatie in elektronische vorm  beschikbaar is, maar de gegevens van de afzender de identiteit van een  betrokken natuurlijke persoon niet onthullen.  

Recht van  toegang, verzet, rectificatie, verwijdering en verdere informatie

Uw  vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom zijn wij altijd beschikbaar om uw  vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beantwoorden. Heeft u  vragen waarop deze gegevensbeschermingsverklaring geen antwoord kan geven of  wilt u meer gedetailleerde informatie over een bepaald punt, neem dan contact  met ons op:   info-nl@viessmann.com of Viessmann Nederland B.V. , Lisbaan 8, 2908    LN Capelle aan den IJssel 010/4584444. U hebt recht op gratis informatie over de opgeslagen gegevens met betrekking tot uw persoon, de herkomst en de ontvanger ervan, alsmede het doel van de opslag. Neem hiervoor contact op. U kunt verzoeken om correctie van onjuiste persoonsgegevens. Als de persoonlijke gegevens onvolledig zijn, kunt u om de aanvulling vragen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en/of gebruiken van uw gegevens. Houd echter rekening met de voorgaande delen van de gegevensbeschermingsverklaring. Bovendien hebt u recht op correctie en verwijdering van uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Overeenkomstig artikel 13 lid 2 sub d GDPR verstrekken wij u hier de nodige informatie voor de uitoefening van uw recht op beroep:

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV   Den Haag

Let op: bij bezoek (Alleen volgens afspraak, telf. 088 - 1805 250) aan de Autoriteit Persoonsgegevens moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien.

Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Veiligheidsinformatie

Wij streven  ernaar uw persoonlijke gegevens op te slaan met behulp van technische en  organisatorische middelen, zodat deze niet toegankelijk zijn voor derden.  Wanneer u per e-mail communiceert, kan volledige gegevensbeveiliging niet  worden gegarandeerd. Daarom raden wij u aan vertrouwelijke informatie per post  te versturen.