Verklaring gegevensbescherming

Basisinformatie

Wij, Viessmann Nederland b.v. (hierna "Viessmann" of "wij") verklaren als onderdeel van de Viessmann Groep, de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus te nemen en de regels van de geldende wetten op de gegevensbescherming strikt na te leven. Het gaat met name om de basisverordening inzake gegevensbescherming (hierna "GDPR of General Data Protection Regulation " genoemd), Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

Persoonlijke gegevens worden verzameld op onze websites en bij het gebruik van onze apps en diensten alleen voor zover nodig en verwerkt voor het specifieke doel. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk identificeren of andere aan u gekoppelde gegevens.

Verantwoordelijke instantie in de zin van de wet inzake gegevensbescherming/GDPR:

Viessmann nederland b.v., gevestigd te, Lisbaan 8, 2908 LN Capelle aan den IJssel, ingeschreven in de Kamer van Koophandel: KvK 24157942
E-mail: fg@viessmann.com
Telefoon: 010-458444

Verwerking binnen de Viessmann Groep van gegevens voor verkoop, human resources, marketing en technische dienst verzameld via medewerkers, websites en contactcenters van Viessmann nederland

De verzamelde gegevens worden verwerkt of doorgegeven aan andere bedrijven van de Viessmann Groep, aan gespecialiseerde dataverwerkers waarmee Viessmann Nederland samenwerkt en aan gespecialiseerde installatiebedrijven (Vitocontact).  

1.      VC/O GmbH voor de exploitatie van de websites en apps en voor marketing

2.      Viessmann IT Service GmbH voor de exploitatie van backend systemen

3.      Viessmann PV + E GmbH en Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG voor verkoop- en marketingdoeleinden

Doorgifte naar andere landen

De bedrijven van de Viessmann Groep verwerken en sturen de door u verstrekte gegevens door naar  locaties in Duitsland, de Euopese Unie en derde landen (waaronder de VS) die een passend niveau van gegevensbescherming hebben conform artikel 45 GDPR of passende garanties bieden conform artikel 46 van GDPR.

Toepassingsgebied van de gegevensbeschermingsverklaring

De volgende verklaring geeft u een overzicht van hoe wij gegevensbescherming garanderen, welke gegevens voor welk doel en op welke wettelijke basis worden verzameld en verwerkt. Dit geldt in principe voor alle websites en apps waarvoor Viessmann verantwoordelijk is. Indien websites en apps van Viessmann afwijken van deze principes van dataverwerking of deze aanvullen met eigen principes, dan wordt dit op passende wijze op de betreffende websites of in de apps aangegeven.

Dit privacybeleid bestaat uit vijf delen:

Voor de particuliere gebruikers van de Viessmann-diensten geldt het eerste deel: voorschriften voor particuliere gebruikers, het tweede deel (voorschriften voor zakelijke gebruikers) is van toepassing op zakelijke gebruikers van Viessmann-diensten, het derde deel (regels voor aanvragers) is van toepassing op de particuliere gebruikers van de Viessmann-diensten met betrekking tot opdrachten. Het vierde deel (algemene informatie en voorschriften voor Viessmann-websites en -apps) geldt voor alle gebruikers van Viessmann-diensten of websites en apps. Het vijfde deel (informatie over de rechten van betrokkenen) is van toepassing op alle gebruikers van wie de gegevens onder het gegevensbeschermingsrecht vallen, maar niet op rechtspersonen.

Bovendien kunnen onze websites links bevatten naar websites van andere aanbieders waarop deze verklaring inzake gegevensbescherming niet van toepassing is.

I. Voorschriften voor particuliere gebruikers

Dit deel van de privacyverklaring geldt voor particuliere gebruikers van Viessmann Services. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming voor deze gegevensbeschermingsverklaring als toelating (= opt in).

Gebruik en verificatie van persoonsgegevens

Hieronder vindt u enkele van de persoonlijke gegevens die u verstrekt:

Voornaam, naam, adres (postcode, gemeente, straat –en huisnummer, eventueel installatie-adres), geboortedaum, geslacht, telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer, land, betalingsinformatie (bankrekeningnummer), installateur, productbenaming en serienummer product

Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken we deze om uw vragen te beantwoorden, uw adviesverzoek te verwerken en uit te voeren, voor technische administratie, voor inlogactiviteiten en de diensten die worden aangeboden op de respectievelijke websites of apps. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b) van de GDPR. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van de door u verstrekte gegevens herroepen.

Neem hiervoor contact op met: fg@viessmann.com, onder vermelding van de gebruikte dienst(en) indien mogelijk.

Viessmann neemt telefonisch contact met u op

Als u akkoord bent gegaan met onze privacyverklaring en ons bij het indienen van een consultatieverzoek (offerteaanvraag, contactopname,..) uw telefoonnummer hebt gegeven, nemen wij of een installateur/partner telefonisch contact met u om de juistheid van uw informatie te controleren en uw project te bespreken.

Informatie over de overdracht van uw gegevens en evaluatie

Indien u akkoord bent gegaan met onze privacyverklaring en bij het indienen van een consultatieverzoek uw e-mailadres aan ons hebt verstrekt, zullen wij u via onze service per e-mail informeren over de actuele stand van zaken van uw adviesverzoek. Wij sturen u onder andere een bericht met de contactgegevens van de bemiddelde gespecialiseerde partner/installateur en, na uw advies, een gelegenheid om dit  gespecialiseerde bedrijf te evalueren. Als u uw e-mailadres niet invult wanneer u om gespecialiseerd advies vraagt, kunnen wij u geen gespecialiseerde dienst verlenen.

Doorgifte van persoonsgegevens

Voor het verlenen van de dienst van een gespecialiseerde adviesvraag of gespecialiseerde installatie voor het advies en/of de aankoop, het onderhoud of de reparatie van een verwarmingssysteem of een ander product uit het Viessmann assortiment geven wij de door u met uw toestemming ingevoerde persoonlijke gegevens door aan externe gespecialiseerde installatiebedrijven, die met ons als partner samenwerken en in uw regio actief zijn.

Deze gespecialiseerde partner zal gevraagd worden om binnen een bepaalde termijn contact met u op te nemen om het door u gevraagde specialistische advies en/of offerte te kunnen verstrekken. Het gespecialiseerde bedrijf neemt hiervoor contact met u op via e-mail en/of telefoon.

Verdere verwerking en verwijdering van uw gegevens

Bovendien worden uw gegevens niet doorgegeven of verkocht aan derden, d.w.z. personen of bedrijven die niet tot de Viessmann Groep behoren en niet tot de hierboven vermelde lijst behoren. Opgeslagen persoonlijke gegevens worden gewist als u uw toestemming voor de opslag intrekt, als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet is toegestaan.

Reclame en toestemming voor reclame

Wij, d.w.z. Viessmann nederland,VC/O GmbH en Viessmann PV + E GmbH, één van de dataverwerkers van Viessmann nederland of één van de gespecialiseerde installateurs (Vitocontact) zullen u per e-mail, post of telefoon informeren over producten en diensten van Viessmann als u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden te gebruiken.

Dit gebeurt door het vakje actief aan te vinken naast de vermelding "Ja, Viessmann Nederland, VC/O GmbH, Viessmann PV + E GmbH, Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG, een dataverwerker of een gespecialiseerde installateur van Viessmann nederland kan mijn e-mailadres en/of telefoonnummer gebruiken om mij op de hoogte te houden van de nieuwste producten en diensten. Ik maak ook hiervan gebruik om zowel kritiek als lof te uiten via markt- en opinieonderzoek. Ik kan deze toestemming te allen tijde met toekomstige ingang intrekken. Let op: De tekst die wordt weergegeven op de respectieve website/app kan een lijst van verschillende bedrijven zijn afhankelijk van of ze betrokken zijn bij uw aanvraag.

Als u ons uw toestemming voor een dergelijk gebruik hebt gegeven, maar in de toekomst geen reclame of enquêtes van Viessmann meer wilt ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde en in de toekomst herroepen. Uw gegevens worden dan verwijderd of, als ze nog steeds nodig zijn voor facturering en boekhoudkundige doeleinden, opgeslagen voor deze doeleinden. Stuur een e-mail naar: fg@viessmann.com.

Gebruik van persoonsgegevens bij aanmelding voor de e-mailnieuwsbrief

Als u zich op de websites van Viessmann of in de Viessmann Apps aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, wordt uw e-mailadres gebruikt voor informatie- en reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor deze nieuwsbrief. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan wij uw e-mailadres, uw IP-adres en de datum van registratie op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs in het geval dat een derde misbruik maakt van een e-mailadres en zich registreert voor het ontvangen van de nieuwsbrief zonder medeweten van de geautoriseerde partij.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde voor de toekomst intrekken. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden van onze mailinglijst door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief of een e-mail te sturen naar: fg@viessmann.com.

Gebruik van persoonsgegevens via het contactformulier

Als u ons via een van onze contactformulieren vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, bij ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag en bij vervolgvragen over hetzelfde onderwerp. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij aan de hierboven omschreven dataverwerkers van Viessmann nederland
of externe gespecialiseerde installatiebedrijven in het kader van een opdracht. U kunt uw toestemming voor het gebruik van de via het contactformulier
verstrekte gegevens te allen tijde intrekken. Neem contact op met: fg@viessmann.com

Dit zijn de redelijke termijnen die wij aannemen per type opdracht

Gebruik van persoonsgegevens voor registratie voor evenementen of informatiebezoeken

Op sommige pagina's van onze website heeft u de mogelijkheid persoonlijke gegevens in te voeren om u in te schrijven voor informatiebezoeken, trainingen of evenementen van Viessmann. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken om uw aanvraag te verwerken en bevestigings e-mails te sturen.

Aan het einde van het event worden de gegevens opgeslagen, bijvoorbeeld om het event of het bezoek te evalueren. Deze gegevens zullen uiterlijk na 6 maanden gewist worden, tenzij er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die het tegendeel bewijzen, zoals professionele bewijzen, entertainment, kosten, enz.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van de tijdens de registratie verstrekte gegevens tot aan de start van het evenement intrekken. Neem contact op met: info-nl@viessmann.com

II. Voorzieningen voor zakelijke gebruikers

Dit deel van de voorschriften voor de bescherming van gegevens geldt alleen voor zakelijke gebruikers zoals installateurs, bouwbedrijven, industriële bedrijven, gemeenten, commerciële bedrijven, planners, architecten etc. en alleen voor zover deze persoonlijke gegevens ter beschikking stellen van contactpersonen op onze websites en in onze apps.

Persoonlijke gegevens worden door Viessmann voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt: nieuwsbrieven, opvolging van vragen van klanten, opvolging naar vragende klanten, opname in Viessmann tools/zoekmotoren om contactgegevens van gespecialiseerde bedrijven te communiceren (bv. zoeken naar gespecialiseerde partners op www.viessmann.nl

Voor zover u ons persoonlijke gegevens ter beschikking heeft gesteld, gebruiken wij deze uitsluitend voor de beantwoording van uw vragen, voor de afhandeling van met u gesloten contracten, voor de technische administratie, voor inlogactiviteiten en de diensten die beschikbaar zijn gesteld binnen de respectievelijke internettoepassingen of apps.

Opgeslagen persoonlijke gegevens worden gewist als u uw toestemming voor de opslag intrekt, als deze niet langer nodig is voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of als de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet is toegestaan. Neem contact op met info-nl@viessmann.com. Uw gegevens zullen dan worden verwijderd of, indien het nog steeds noodzakelijk is voor verificatie, facturatie en/of boekhoudkundige doeleinden, worden opgeslagen voor deze doeleinden.

III. Bepalingen voor aanvragers

Dit deel van de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op sollicitanten voor personeelsadvertenties van Viessmann nederland of vanderden aan wie Viessmann een platform of, in voorkomend geval, een partnerprogramma voor vacatureadvertenties / stage ter beschikking stelt. Dit geldt alleen voor zover deze sollicitanten in het kader van de sollicitatieprocedure
persoonsgegevens aan Viessmann verstrekken, bijvoorbeeld op papier, per e-mail, contactformulieren met bijlagen of portalen van Viessmann of het gebruik van elektronische job exchanges van derden in overeenstemming met de vereiste inhoud, ook in overeenstemming met andere regionale wettelijke vereisten. Op papier ingediende aanvraagdocumenten worden gescand en opgeslagen in onze
systemen, het papier wordt vervolgens afgevoerd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor de verwerking van uw aanvraag en op basis van uw toestemming voor deze verklaring inzake gegevensbescherming. De toegang tot uw gegevens is beperkt tot de personeelsverantwoordelijken van Viessmann Nederland, alsmede leidinggevenden of andere medewerkers in wier toepassingsdomein de vacature wordt gepubliceerd.

Het wissen van de opgeslagen persoonsgegevens van de sollicitant vindt automatisch plaats ten vroegste na 4, maar uiterlijk na 6 maanden, te rekenen vanaf het moment waarop de sollicitant werd geïnformeerd dat de functie niet door hem wordt vervuld en dat er geen verdere wettelijke vereisten zijn die het tegendeel bewijzen. De termijn is gebaseerd op de bepalingen van de wet inzake algemene gelijkheid. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming op ons verzoek blijven uw gegevens opgeslagen in ons systeem om in aanmerking te komen voor toekomstige andere vacatures.

Als u ons sollicitatieformulieren op papier toestuurt zonder verwijzing naar vacatures in onze elektronische formaten, bijvoorbeeld als spontane sollicitatie, ontvangt u een samenvatting van deze gegevensbeschermingsverklaring met een bevestiging van ontvangst van uw brief, of uiterlijk als wij deze afwijzen. 

IV. Algemene informatie en voorschriften voor Viessmann-websites en -apps

Deze bepalingen gelden naast de bepalingen voor particuliere gebruikers en de bepalingen voor zakelijke gebruikers voor de websites en apps van Viessmann. Sommige van onze apps hebben hun eigen aanvullende privacyverklaringen. 

Gegevensverwerking door onze internetpagina's te openen en onze apps te gebruiken

Viessmann verzamelt en slaat automatisch informatie op in de serverlogbestanden die uw browser of app naar ons doorstuurt. Viessmann kan deze gegevens niet aan individuele personen toewijzen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Deze zijn: browsertype/ -versie, gebruikt besturingssysteem, referrer URL (de eerder bezochte pagina), hostname van de toegangscomputer (IP-adres), tijdstip van de de serveraanvraag. Bij Viessmann kunnen deze gegevens niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De gegevens worden alleen gebruikt voor interne statistische evaluatie.

Gegevensverwerking voor toegang tot onze websites en applicaties - “Viessmann Account”

Viessmann gebruikt naast de klassieke login-functies (bijv. user-ID en wachtwoord) een centraal identiteits- en toegangsmanagementsysteem ("IAM") voor het verlenen, wijzigen en wissen van toegang en toegangsautorisaties voor websites en applicaties die niet openbaar of niet vrij toegankelijk zijn. Daartoe zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • E-mail adres
 • Wachtwoord
 • Gebruikte website/toepassing met laatste tijdstempel
 • Rol(len) van de gebruiker
 • Tijdstempel van laatste succesvolle login
 • Voornaam, achternaam en andere gegevens (afhankelijk van de gebruikte website/app)
 • Mobiele telefoon/telefoonnummer (voor 2-factor authenticatie)

Bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Creatie van een "Viessmann account"
 • Creatie en beheer van toegangsrechten voor applicaties en websites
 • Creatie en beheer van rolgebaseerde toegangsrechten in toepassingen en websites
 • Het controleren en tonen van autorisaties door/voor de respectievelijke verantwoordelijke functies van de verschillende websites en applicaties bij Viessmann
 • Mededeling van informatie over de gebruikte website en toepassing (bv. wijzigingen, foutmeldingen, vernieuwingen, enz.)
 • Creatie en gebruik van geaggregeerde ("geanonimiseerde") kengetallen over het gebruik van websites en toepassingen  

Afhankelijk van de gebruikte website of APP wordt in de volgende gevallen toestemming verleend om uw persoonsgegevens te verwerken

 • De uitvoering van een contract met u in overeenstemming met Art. 6, alinea 1 lit. b, waarvan het doel ook het gebruik van de websites of toepassingen van Viessmann omvat, 
 • uw toestemming in overeenstemming met de GDPR. 6 lid 1 lit. a indien u daar uitdrukkelijk om wordt verzocht 
 • of in ons rechtmatig belang overeenkomstig de GDPR. 6, lid 1, onder f). 

Laatstgenoemde machtiging staat de verwerking van persoonsgegevens toe in het kader van het "gerechtvaardigd belang" van de voor de verwerking verantwoordelijke, voor zover uw rechten, vrijheden of fundamentele belangen niet prevaleren. Ons legitiem belang is het efficiënte beheer van de toegangs- en raadplegingsrechten en de bescherming van de websites en toepassingen en de daarin verwerkte gegevens tegen ongeoorloofd gebruik (bv. openbaarmaking, wijziging, schrapping). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking indien er redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie en die zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens. Een e-mail aan de functionaris voor gegevensbescherming is hiervoor voldoende. Alvorens bezwaar te maken, dient u na te gaan of u de gebruikersaccount niet zelf kunt verwijderen. Sommige gebruikersrollen, met name die op basis van toestemming, bieden u ook de mogelijkheid om uw persoonsgegevens zelf te wissen in het kader van selfservice.
In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om bijkomende conclusies over u te trekken of om profielen op te stellen.

De bovengenoemde gegevens worden automatisch gewist of, in het geval van gebruik voor statistische doeleinden, geanonimiseerd indien uw gebruikersaccount langer dan 360 dagen inactief is (laatste succesvolle login of gebruik van de website of APP). U zult vóór het verstrijken van deze termijn de desbetreffende informatie van ons ontvangen. Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens langer te bewaren indien dit om wettelijke of contractuele redenen vereist is of indien er feiten zijn die wijzen op de mogelijkheid van ongeoorloofde toegang.

Linken naar externe websites

Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor de websites en apps van Viessmann. Deze kunnen links bevatten naar websites van derden. Deze gegevensbeschermingsverklaring omvat dit niet. Om het aanbod te bekijken van een derde partij, raden wij u aan ook het privacybeleid van deze derde partij aandachtig te lezen.

Cookies en het gebruik van analyse-instrumenten

Viessmann maakt op verschillende plaatsen op haar websites en in haar apps gebruik van zogenaamde cookies. Ze dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden
automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen.

Viessmann gebruikt hiervoor ook analyse-tools, zoals webtrends of Google Tag Manager (Firebase). De verstrekte en gebruikte gegevens worden volledig anoniem verzameld en opgeslagen. Deze gegevens kunnen ook buiten Duitsland of de Europese Unie worden opgeslagen.

Bij de implementatie en het gebruik van analyse-instrumenten en traceertechnologieën anonimiseren wij persoonlijke gegevens zo snel mogelijk, hetzij van de kant van de aanbieder, gereguleerd doorpassende contracten, hetzij in het kader van ons eerste gebruik, zodat het recht op informatie van uw kant niet kan worden uitgeoefend voor alle hieronder vermelde technologieën.

 

Cookies van derden

Viessmann maakt gebruik van een aantal reclamepartners die het internetaanbod en de websites voor u interessanter maken. Daarom worden cookies van partnerbedrijven ook op uw harde schijf opgeslagen wanneer u de websites bezoekt. Dit zijn tijdelijke/permanente cookies die na de opgegeven tijd automatisch worden verwijderd. Deze tijdelijke of permanente cookies (levensduur 14 dagen tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en na de opgegeven tijd gewist. De cookies van onze partnerbedrijven bevatten ook alleen pseudonieme, meestal zelfs anonieme gegevens. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens over welke producten u hebt bekeken, of er iets is gekocht, welke producten zijn doorzocht, enzovoort.

Sommige van onze reclamepartners verzamelen informatie over welke pagina's u eerder hebt bezocht of in welke producten u geïnteresseerd bent geweest, bijvoorbeeld om u de reclame te kunnen tonen die het beste bij uw interesses past. Deze pseudonieme gegevens worden nooit gecombineerd met uw persoonlijke gegevens. Hun enige doel is om onze reclamepartners in staat te stellen om u aan te spreken met reclame die eigenlijk interessant voor u zou kunnen zijn. 

Re-targeting technologieën

Onze websites maken gebruik van zogenaamde re-targeting technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om onze website voor u interessanter te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om internetgebruikers die al geïnteresseerd zijn in ons aanbod en onze producten aan te spreken met reclame op de websites van onze partners. We zijn ervan overtuigd dat de invoeging van gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde reclame is over het algemeen interessanter voor internetgebruikers dan reclame die niet beschikt over een dergelijke persoonlijke verwijzing. De opname van dit reclamemateriaal op de pagina's van onze partners is gebaseerd op een cookie-technologie en een analyse van het eerdere gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame is volledig anoniem. Er worden geen gebruikersprofielen samengevoegd  met uw persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van onze site geeft u toestemming voor het gebruik van zogenaamde cookies en daarmee voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gebruikersgegevens. Bovendien worden uw gegevens ook na het einde van de browsersessie in cookies opgeslagen, zodat ze bijvoorbeeld bij een volgend bezoek aan de website weer kunnen worden opgevraagd. U kunt deze toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken door in de instellingen van uw browser cookies te weigeren.  

 

V. Informatie over de rechten van betrokkenen

Dit deel van de gegevensbeschermingsverklaring bevat aanvullende informatie over de  wijze waarop u uw rechten als betrokkene tegenover Viessmann kunt uitoefenen. 

uw identiteit

Om de rechten van de betrokken in het kader van de GDPR te respecteren, kan het nodig zijn dat Viessmann om bijkomende informatie vraagt om uw identiteit te bewijzen in het geval van persoonsgegevens verzameld op basis van contractuele relaties op basis van een aselecte steekproef of in geval van gerechtvaardigde twijfel. Dit is met name het geval wanneer een verzoek om informatie in elektronische vorm beschikbaar is, maar de gegevens van de afzender de identiteit van een betrokken natuurlijke persoon niet onthullen. 

Recht van toegang, verzet, rectificatie, verwijdering en verdere informatie

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom zijn wij altijd beschikbaar om uw vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beantwoorden. Heeft u vragen waarop deze gegevensbeschermingsverklaring geen antwoord kan geven of wilt u meer gedetailleerde informatie over een bepaald punt, neem dan contact met ons op:  info-nl@viessmann.com of Viessmann Nederland B.V. , Lisbaan 8, 2908  LN Capelle aan den IJssel 010/4584444. U hebt recht op gratis informatie over de opgeslagen gegevens met betrekking tot uw persoon, de herkomst en de ontvanger ervan, alsmede het doel van de opslag. Neem hiervoor contact op. U kunt verzoeken om correctie van onjuiste persoonsgegevens. Als de persoonlijke gegevens onvolledig zijn, kunt u om de aanvulling vragen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en/of gebruiken van uw gegevens. Houd echter rekening met de voorgaande delen van de gegevensbeschermingsverklaring. Bovendien hebt u recht op correctie en verwijdering van uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Overeenkomstig artikel 13 lid 2 sub d GDPR verstrekken wij u hier de nodige informatie voor de uitoefening van uw recht op beroep:

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV  Den Haag

Let op: bij bezoek (Alleen volgens afspraak, telf. 088 - 1805 250) aan de Autoriteit Persoonsgegevens moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien.

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

Website:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Veiligheidsinformatie

Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens op te slaan met behulp van technische en organisatorische middelen, zodat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Wanneer u per e-mail communiceert, kan volledige gegevensbeveiliging niet worden gegarandeerd. Daarom raden wij u aan vertrouwelijke informatie per post te versturen. 

 

 

 

 

Deelname aan prijsvragen

Viessmann organiseert regelmatig prijsvragen waaraan op basis van toestemming – overeenkomstig artikel 6, paragraaf 1, zin a) van de AVG – kan worden deelgenomen door naam en contactgegevens (bijv. adres, e-mailadres of telefoonnummer) en eventuele andere persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zullen alleen worden verwerkt om, in overeenstemming met de betreffende deelnamevoorwaarden, de verschillende prijsvragen uit te voeren. Viessmann kan hiervoor gebruikmaken van externe partijen (bijv. KickTipp). Standaard worden deze gegevens één maand na afloop van de prijsvraag gewist of geanonimiseerd. De gegevens van de winnaars worden overeenkomstig de gebruikelijke wettelijke bewaartermijnen bewaard. Zie ook de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve prijsvragen of van de externe partijen die de opdracht hebben gekregen deze uit te voeren. De toestemming die ons wordt verleend om persoonsgegevens te verwerken, kan te allen tijde weer worden ingetrokken. Neem hiervoor contact met ons op door een e-mail te sturen naar: sponsoring@viessmann.com. Vergeet niet de naam van de betreffende prijsvraag te vermelden.